Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú povinnosti a práva zmluvných strán medzi predávajúcim:
MEDMEDICAL ZP s.r.o.
Kysucká cesta 8405/16C, 010 01 Žilina
Prevádzka a korešp. adresa: Andreja Kmeťa 660/3, 010 01 Žilina
IČO:48088846
DIČ:2120058380
IČ DPH: SK2120058380
Zapísaná: Obch. register  Okresný súd Žilina: 63700/L
Číslo živnostenského registra: 520 – 26415 Okresný úrad Čadca

Konateľ:  Veronika Krelová
Kontaktné údajeinfo@medmedical.sk, 0948 088 148
a kupujúcim, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom e-shopu www.medmedical.sk

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami, zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami,  zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát SOI  so sídlom v Žiline, Predmestská 71, 01179 Žilina

2. Objednávky a spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy

Objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom záväzného  potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

3. Dodacie a platobné podmienky pre internetový obchod www.medmedical.sk:

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou
MEDMEDICAL ZP s.r.o.
Kysucká cesta 8405/16C, 010 01 Žilina
Prevádzka a korešp. adresa: Anreja Kmeťa 660/3, 010 01 Žilina
Konateľ: Veronika Krelová
IČO: 48088846
DIČ: 2120058380
IČ DPH: SK2120058380
Zapísaná: : Obch. register  Okresný súd Žilina: 63700/L
Číslo živnostenského registra : 520 – 26415 Okresný úrad Čadca

 


Objednaný tovar so zvolenou úhradou na dobierku, ktorý je skladom zasielame v deň objednávky, ak je uskutočnená do 15.00 hod. v pracovnom dni. Objednávky prijaté po 15.00. a v deň pracovného voľna so zvolenou úhradou na dobierku odosielame hneď v nasledujúci  pracovný deň po prijatí objednávky. Objednaný tovar so zvolenou úhradou vopred prevodným príkazom, ktorý je skladom odosielame v deň prijatia úhrady na účet predávajúceho. V prípade, že sa tovar nenachádza na sklade, bude kupujúci informovaný mailom, alebo telefonicky o dobe dodania. Všetky ceny sú uvedené s DPH / 10% alebo 20% / a sú konečné.
Ceny vrátane akciových platia do odvolania alebo do vyčerpania zásob. Pokiaľ máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste tovar objednali bez ohľadu na zmeny. Zaväzujeme sa dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene a adekvátne zabalený, odoslať tovar v najkratšej možnej lehote. Spolu s tovarom Vám bude zaslaný daňový doklad - faktúra.   Doprava: Kuriér UPS
Platobné podmienky: Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

Na dobierku - platba je pri prevzatí zásielky.
Úhrada vopred prevodom na účet - IBAN:SK41 1111 0000 0011 5482 5018
Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné a manipulačné náklady vo výške:
Dobierka - Kuriérska služba UPS- poštovné a balné spolu 4,80 Eur
Prevodom vopred na účet – Kuriérska služba UPS - poštovné a balné spolu 3,80 Eur

4. Reklamačný poriadok a záručné podmienky

Kupujúci
V prípade, že kupujúci má oprávnený dôvod na reklamovanie tovaru postupuje nasledujúcim spôsobom:
Reklamovaný  tovar je nutné doplniť sprievodným listom s popisom zistenej závady, číslom faktúry celým menom kupujúceho a jeho kontaktnými údajmi. Tovar je potrebné zabaliť a spolu so sprievodným listom zaslať na adresu :
MEDMEDICAL ZP  s.r.o., Andreja Kmeťa 660/3, 010 01 Žilina
Zaslanie reklamácie kupujúci oznamuje predávajúcemu mailom na info@medmedical.sk

Predávajúci
Na produkty sa vzťahuje záručná doba 2 roky. Záručným listom je doklad o kúpe tovaru /faktúra/. Počas tejto doby budú všetky oprávnené reklamované chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne. Za neoprávneú reklamáciu je považovaná reklamovaná závada, ktorá bola spôsobená zákazníkom- poškodenie výrobku, nevhodným používaním a nevhodnou manipuláciou. Doklad o kúpe tovaru si prosím dôkladne uschovajte.

Náklady reklamačného jednania:

1. Dopravu tovaru určeného k reklamácii hradí zákazník na svoje vlastné náklady, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.
2. V prípade oprávnenej reklamácie tovaru zákazníkom hradí všetky náklady spojené s vybavením reklamácie predajca.
3. V prípade neoprávnenej reklamácie tovaru zákazníkom hradí všetky náklady spojené s vybavením reklamácie zákazník, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

 5. Storno objednávky:

Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Objednávka môže byť stornovaná telefonicky alebo e-mailom na adrese info@medmedical.sk  Pri stornovaní objednávky e-mailom je potrebné uviesť Vaše meno, číslo objednávky a Váš email resp. telefonický kontakt. V prípade zrušenia objednávky v lehote do 24 hodín nie sú kupujúcemu účtované žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

6. Vrátenie tovaru:

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom.  Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou (mailom na info@medmedical.sk, poštou), aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho.

Tovar odošlite predávajúcemu po predchádzajúcej dohode na adresu prevádzky prevádzkovateľa: MEDMEDICAL ZP  s.r.o., Andreja Kmeťa 660/3, 010 01 Žilina
 Po doručení takého tovaru (na adresu prevádzkovateľa) bude prijatý. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, kompletný, v pôvodnom obale a s dokladom o kúpe. Tovar nemôže byť zaslaný na dobierku - nebude prevzatý.
Po doručení tovaru bude zákazníkovi vrátená cena tovaru (náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ ) poštovnou poukážkou, alebo na účet kupujúceho, ktorý uvedie, najneskôr do 15 pracovných dní od dňa, kedy bol vrátený tovar doručený na našu adresu – MEDMEDICAL ZP  s.r.o., Andreja Kmeťa 660/3, 010 01 Žilina
 
7. Ochrana osobných údajov    

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Kupujúci uvádza pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko/obchodné meno, adresu trvalého bydliska/sídlo, PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH, adresu elektronickej pošty, číslo telefónu. Údaje sú dôležité pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu. Tieto údaje sú nevyhnutné k prevedeniu účtovných operácií, na ich základe je vyhotovovaný  daňový doklad (faktúra), a slúžia tiež pre účely identifikácie platby kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.
Vyplnením registračného formulára a vyjadrením súhlasu s obchodnými podmienkami udeľuje kupujúci  súhlas predávajúcemu k spracovaniu a archivovaniu osobných údajov, ktoré slúžia výhradne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.
Predávajúci sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, eviduje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb.

Kupujúci ako dotknutá osoba odoslaním objednávky vyhlasuje, že súhlasí v súlade s ust. § 7 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci a ním oprávnené osoby spracúvali a uchovávali jeho osobné údaje uvedené v registrácii a vo všetkých dokumentoch (informačných systémoch) súvisiacich s vyššie uvedeným predmetom/konaním.
Tento súhlas platí počas trvania zmluvy ako aj následnej archivácie predložených osobných materiálov a dokumentov.

Kupujúci zároveň berie na vedomie, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi SR a s platnými predpismi ES/EÚ a že kupujúci má právo písomne svoj súhlas odvolať. Kupujúci používaním internetového obchodu súhlasí tiež s tým, aby predávajúci spracúval poskytnuté osobné údaje v rozsahu zákona, i s tým, aby poskytol osobné údaje na ďalšie spracúvanie pre orgány štátnej správy, územnej samosprávy, pre iný orgán verejnej moci alebo inej osobe, prípadne inému subjektu, ktorý údaje nevyhnutne potrebuje ku svojej činnosti na základe zákona, na základe poverenia alebo na základe zmluvy, aj pre prípad cezhraničného prenosu údajov i do tretích krajín.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne zrušiť zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto osobné údaje neodkladne vymaže z databázy internetového obchodu. Kontaktný email: info@medmedical.sk
Registračné číslo z Úradu na ochranu osobných údajov SR: 201422347 

8.  Záverečné ustanovenia


Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania  tejto objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom  elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi v celom rozsahu súhlasí.
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynutiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynutiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného  ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke www.medmedical.sk
Podmienky platné od 15.05.2015.