Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú povinnosti a práva zmluvných strán medzi predávajúcim:
MEDMEDICAL ZP s. r. o.
Andreja Kmeťa 660/3, 010 01 Žilina
IČO: 48088846
DIČ: 2120058380
IČ DPH: SK2120058380
Zapísaná: Obch. register Okresný súd Žilina: 63700/L
Číslo živnostenského registra: 520 – 26415 Okresný úrad Čadca
Konateľ: Veronika Krelová
Prevádzková doba: Pondelok až Piatok od 8:00 do 16:00
Kontaktné údaje: info@medmedical.sk, 0948 088 148
a kupujúcim, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom e-shopu www.medmedical.sk

 

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky
V prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami, zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z.
V prípade ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení
Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline, Predmestská 71, 01179 Žilina

 

2. Objednávky a spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy

Objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy
Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom záväzného potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho
Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy
Automatický e-mail po vytvorení objednávky nie je potvrdením podľa druhej vety tejto časti

 

3. Dodacie a platobné podmienky pre internetový obchod www.medmedical.sk

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou:
MEDMEDICAL ZP s. r. o.
Andreja Kmeťa 660/3, 010 01 Žilina
IČO: 48088846
DIČ: 2120058380
IČ DPH: SK2120058380
Zapísaná: Obch. register Okresný súd Žilina: 63700/L
Číslo živnostenského registra: 520 – 26415 Okresný úrad Čadca
Konateľ: Veronika Krelová

Objednaný tovar so zvolenou úhradou na dobierku, ktorý je skladom zasielame v deň objednávky, ak je uskutočnená do 15.00 hod. v pracovnom dni
Objednávky prijaté po 15.00 hod. a v deň pracovného voľna so zvolenou úhradou na dobierku odosielame hneď v nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky
Objednaný tovar so zvolenou úhradou vopred prevodným príkazom, ktorý je skladom odosielame v deň prijatia úhrady na účet predávajúceho
V prípade, že sa tovar nenachádza na sklade, bude kupujúci informovaný e-mailom, alebo telefonicky o dobe dodania
Všetky ceny sú uvedené s DPH / 10% alebo 20% / a sú konečné
Ceny vrátane akciových platia do odvolania alebo do vyčerpania zásob
Pokiaľ máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste tovar objednali bez ohľadu na zmeny
Zaväzujeme sa dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene a adekvátne zabalený, odoslať tovar v najkratšej možnej lehote
Spolu s tovarom Vám bude zaslaný daňový doklad - faktúra, ktorá zároveň slúži aj ako záručný list
Doprava: Kuriér UPS
Platobné podmienky: Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Na dobierku - platba je pri prevzatí zásielky
  • Úhrada vopred prevodom na účet - IBAN: SK77 1100 0000 0029 4300 1331

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné a manipulačné náklady vo výške:

  • Dobierka - Kuriérska služba UPS - poštovné a balné spolu 4.80 Eur
  • Prevodom vopred na účet – Kuriérska služba UPS - poštovné a balné spolu 3.80 Eur

Tovar je doručený kuriérom do 2 pracovných dní od expedície z nášho skladu.

 

4. Reklamačný poriadok a záručné podmienky

Kupujúci
V prípade, že kupujúci má oprávnený dôvod na reklamovanie tovaru postupuje nasledujúcim spôsobom:
Reklamovaný tovar je nutné doplniť sprievodným listom s popisom zistenej závady, číslom faktúry, celým menom kupujúceho a jeho kontaktnými údajmi
Tovar je potrebné zabaliť a spolu so sprievodným listom zaslať na adresu:
MEDMEDICAL ZP s. r. o., Andreja Kmeťa 660/3, 010 01 Žilina
Zaslanie reklamácie kupujúci oznamuje predávajúcemu e-mailom na adresu: info@medmedical.sk

Predávajúci
Na produkty sa vzťahuje záručná doba 2 roky
Záručným listom je doklad o kúpe tovaru / faktúra /
Počas tejto doby budú všetky oprávnené reklamované chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne
Za neoprávneú reklamáciu je považovaná reklamovaná závada, ktorá bola spôsobená zákazníkom - poškodenie výrobku, nevhodným používaním a nevhodnou manipuláciou
Doklad o kúpe tovaru si prosím dôkladne uschovajte

Náklady reklamačného jednania:
1. Dopravu tovaru určeného k reklamácii hradí zákazník na svoje vlastné náklady, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak
2. V prípade oprávnenej reklamácie tovaru zákazníkom hradí všetky náklady spojené s vybavením reklamácie predajca
3. V prípade neoprávnenej reklamácie tovaru zákazníkom hradí všetky náklady spojené s vybavením reklamácie zákazník, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak

 

5. Storno objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania
Objednávka môže byť stornovaná telefonicky alebo e-mailom na adrese: info@medmedical.sk
Pri stornovaní objednávky e-mailom je potrebné uviesť Vaše meno, číslo objednávky a Váš email resp. telefonický kontakt
V prípade zrušenia objednávky v lehote do 24 hodín nie sú kupujúcemu účtované žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky
Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak

 

6. Vrátenie tovaru

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon") podľa ustanovení §7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru
Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch
Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona)
Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku
Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením "*" – hviezdičkou

Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý

Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru

 

7. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Kupujúci uvádza pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko/obchodné meno, adresu trvalého bydliska/sídlo, PSČ, adresu elektronickej pošty, číslo telefónu
Údaje sú dôležité pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu
Tieto údaje sú nevyhnutné k prevedeniu účtovných operácií, na ich základe je vyhotovovaný daňový doklad (faktúra) a slúžia tiež pre účely identifikácie platby kupujúceho vykonanou bankovým prevodom
Vyplnením registračného formulára a vyjadrením súhlasu s obchodnými podmienkami udeľuje kupujúci súhlas predávajúcemu k spracovaniu a archivovaniu osobných údajov, ktoré slúžia výhradne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom
Predávajúci sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, eviduje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb
Kupujúci ako dotknutá osoba odoslaním objednávky vyhlasuje, že súhlasí v súlade s ust. §7 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci a ním oprávnené osoby spracúvali a uchovávali jeho osobné údaje uvedené v registrácii a vo všetkých dokumentoch (informačných systémoch) súvisiacich s vyššie uvedeným predmetom/konaním
Tento súhlas platí počas trvania zmluvy ako aj následnej archivácie predložených osobných materiálov a dokumentov
Kupujúci zároveň berie na vedomie, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi SR a s platnými predpismi ES/EÚ a že kupujúci má právo písomne svoj súhlas odvolať
Kupujúci používaním internetového obchodu súhlasí tiež s tým, aby predávajúci spracúval poskytnuté osobné údaje v rozsahu zákona, i s tým, aby poskytol osobné údaje na ďalšie spracúvanie pre orgány štátnej správy, územnej samosprávy, pre iný orgán verejnej moci alebo inej osobe, prípadne inému subjektu, ktorý údaje nevyhnutne potrebuje ku svojej činnosti na základe zákona, na základe poverenia alebo na základe zmluvy, aj pre prípad cezhraničného prenosu údajov i do tretích krajín
Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne zrušiť zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto osobné údaje neodkladne vymaže z databázy internetového obchodu
Kontaktný email: info@medmedical.sk
Registračné číslo z Úradu na ochranu osobných údajov SR: 201422347

 

8. Záverečné ustanovenia

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynutiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynutiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke www.medmedical.sk.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na www.ec.europa.eu/consumers/odr. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.


Podmienky platné od 15.05.2015