Ochrana osobných údajov

                                                                                                       ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


                                                                                                                                                     Článok I.


                                                                                                                                           Úvodné ustanovenia1. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:

   •    Prevadzkovateľom je MEDMEDICAL ZP s. r. o. so sídllom 023 01 Oščadnica 236, Slovenská Republika, IČO: 48088846, IČ DPH: SK2120058380, DIČ: 2120058380

   • Osobnými údajmi meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies, informácie o dosiahnutí veku 16 rokov.

2. Prevádzkovateľ e-shopu www.medmedical.sk ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka        (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.

3. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

   •   Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

   • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie")

4. Účastník je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.

5. Prevádzkovateľ zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri                  spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

6. Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

7. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

8. Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba,            ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden      či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby


                                                                                                                                                 Článok II.


                                                                 Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania osobných údajov


Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:

1. plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb:

   a) osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného         vzťahu;

   b) marketingové akcie: na účely splnenia marketingovej akcie, vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry, atď. Doba spracovania: po dobu marketingovej akcie.

2. dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.):

   a) daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o               účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy     medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom;

   b) plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať                   základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.

3. oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa:

   a) účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený;

   b) oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ďalej zasielanie obchodných oznámení (plošných ponúk a individuálnych ponúk) v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o               niektorých službách informačnej spoločnosti a v súlade s bodom 47 Nariadenia, ak Prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru a           služieb Účastníkovi.

4.  marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa:

   a) plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov. Doba spracovania             osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;

   b) prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty                       vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky.


                                                                                                                                                 Článok III.


                                                                                                         Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní


1. Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto                súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.

2. Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.

3. Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný                      Účastník.  Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.

4. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie          obchodných oznámení, zákazníckej podpory, vybavovanie reklamácií, registrácia nového zákazníka.

6. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.


                                                                                                                                                 Článok IV.


                                                                                                                                       Práva dotknutej osoby


1. Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:

   a) požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;

   b) na opravu poskytnutých Osobných údajov;

   c) na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;

   d) na obmedzenie spracovania Osobných údajov;

   e) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;

   f) právo na prenos osobných údajov na iného správcu;

   g) právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;

   h) právo na odvolanie súhlasu.

2. Účastník môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť na adrese info@medmedical.sk alebo v prípade registrovaného zákazníka v zákazníckej sekcii na webových                    stránkach e-shopu.

3. V prípade, že by sa Účastník domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo         v  rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

    a) požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu info@medmedical.sk

    b) namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu info@medmedical.sk aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr.                    blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Účastníka. Ak nevyhovie                          Prevádzkovateľ námietke, má Účastník právo obrátiť sa priamo na dozorný organ Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27,                  Tel:02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

4. Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte: info@medmedical.sk


                                                                                                                                                   Článok V.


                                                                                                                                      Záverečné ustanovenia


1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K         riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.

2. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

3. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05. 2018.


Kontaktný email: info@medmedical.sk

Registračné číslo z Úradu na ochranu osobných údajov SR: 201422347