0949 491 020      
info@medmedical.sk

 

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú povinnosti a práva zmluvných strán medzi predávajúcim:
MEDMEDICAL ZP s. r. o.
023 01 Oščadnica 236
IČO: 48088846
DIČ: 2120058380
IČ DPH: SK2120058380
Zapísaná: Obch. register Okresný súd Žilina: 63700/L
Číslo živnostenského registra: 520 – 26415 Okresný úrad Čadca
Konateľ: Veronika Krelová
Prevádzková doba: Pondelok až Piatok od 8:00 do 16:00 / na objednávky
Kontaktné údaje: info@medmedical.sk , 0948 088 148

a kupujúcim, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom e-shopu www.medmedical.sk

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky

V prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami, zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z.

V prípade ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení

Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline, Predmestská 71, 01179 Žilina


2. Objednávky a spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy

Objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy

Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom záväzného potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho

Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy

Automatický e-mail po vytvorení objednávky nie je potvrdením podľa druhej vety tejto časti


3. Dodacie a platobné podmienky pre internetový obchod www.medmedical.sk

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou:
MEDMEDICAL ZP s. r. o.
023 01 Oščadnica 236
IČO: 48088846
DIČ: 2120058380
IČ DPH: SK2120058380
Zapísaná: Obch. register Okresný súd Žilina: 63700/L
Číslo živnostenského registra: 520 – 26415 Okresný úrad Čadca

Konatelia: PhDr. Jarmila Hrabovská, Ján Hrabovský

Objednaný tovar so zvolenou úhradou na dobierku, ktorý je skladom zasielame v deň objednávky, ak je uskutočnená do 15.00 hod. v pracovnom dni

Objednávky prijaté po 15.00 hod. a v deň pracovného voľna so zvolenou úhradou na dobierku odosielame hneď v nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky

Objednaný tovar so zvolenou úhradou vopred prevodným príkazom, ktorý je skladom odosielame v deň prijatia úhrady na účet predávajúceho

V prípade, že sa tovar nenachádza na sklade, bude kupujúci informovaný e-mailom, alebo telefonicky o dobe dodania

Všetky ceny sú uvedené s DPH / 10% alebo 20% / a sú konečné

Ceny vrátane akciových platia do odvolania alebo do vyčerpania zásob

Pokiaľ máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste tovar objednali bez ohľadu na zmeny

Zaväzujeme sa dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene a adekvátne zabalený, odoslať tovar v najkratšej možnej lehote

Spolu s tovarom Vám bude zaslaný daňový doklad - faktúra, ktorá zároveň slúži aj ako záručný list

Doprava: Kuriér SPS - územie Slovenskej republiky

Platobné podmienky: Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Na dobierku - platba je pri prevzatí zásielky
  • Úhrada vopred prevodom na účet - IBAN: SK55 0900 0000 0051 6508 2852

Za doručenie objednaného tovaru na území Slovenskej republiky predávajúci účtuje prepravné a manipulačné náklady vo výške:

  • Dobierka - Kuriérska služba SPS- územie Slovenskej republiky - poštovné a balné spolu 4.80 Eur
  • Prevodom vopred na účet – Kuriérska služba SPS - územie Slovenskej republiky -poštovné a balné spolu 3.80 Eur

Tovar je doručený kuriérom SPS na území Slovenskej republiky do 2 pracovných dní od expedície z nášho skladu.


4. Reklamačný poriadok a záručné podmienky

Kupujúci

V prípade, že kupujúci má oprávnený dôvod na reklamovanie tovaru postupuje nasledujúcim spôsobom:

Reklamovaný tovar je nutné doplniť sprievodným listom s popisom zistenej závady, číslom faktúry, celým menom kupujúceho a jeho kontaktnými údajmi

Tovar je potrebné zabaliť a spolu so sprievodným listom zaslať na adresu:
MEDMEDICAL ZP s. r. o., 023 01 Oščadnica 236

Zaslanie reklamácie kupujúci oznamuje predávajúcemu e-mailom na adresu: info@medmedical.sk

Predávajúci

Na produkty sa vzťahuje záručná doba 2 roky

Záručným listom je doklad o kúpe tovaru / faktúra /

Počas tejto doby budú všetky oprávnené reklamované chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne

Za neoprávneú reklamáciu je považovaná reklamovaná závada, ktorá bola spôsobená zákazníkom - poškodenie výrobku, nevhodným používaním a nevhodnou manipuláciou

Doklad o kúpe tovaru si prosím dôkladne uschovajte

Náklady reklamačného jednania:

1. Dopravu tovaru určeného k reklamácii hradí zákazník na svoje vlastné náklady, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak
2. V prípade oprávnenej reklamácie tovaru zákazníkom hradí všetky náklady spojené s vybavením reklamácie predajca
3. V prípade neoprávnenej reklamácie tovaru zákazníkom hradí všetky náklady spojené s vybavením reklamácie zákazník, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak


5. Storno objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania

Objednávka môže byť stornovaná telefonicky alebo e-mailom na adrese: info@medmedical.sk

Pri stornovaní objednávky e-mailom je potrebné uviesť Vaše meno, číslo objednávky a Váš email resp. telefonický kontakt

V prípade zrušenia objednávky v lehote do 24 hodín nie sú kupujúcemu účtované žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky

Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak


6. Vrátenie tovaru

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon") podľa ustanovení §7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru

Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch

Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona) na adresu: 023 01 Oščadnica 236

Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku

Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením "*" – hviezdičkou

Formulár na vrátenie / výmenu tovaru >>

Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý

Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru


7. Ochrana osobných údajov

ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:
• Prevadzkovateľom je MEDMEDICAL ZP s. r. o. so sídllom 023 01 Oščadnica 236, Slovenská Republika, IČO: 48088846, IČ DPH: SK2120058380, DIČ: 2120058380
• Osobnými údajmi meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies, informácie o dosiahnutí veku 16 rokov.

2. Prevádzkovateľ e-shopu www.medmedical.sk ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.

3. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:
• Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie")

4. Účastník je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.

5.Prevádzkovateľ zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR).

6.Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

7. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

8 Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby

Článok II.
Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:

a) plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb:

1. osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;

2. marketingové akcie: na účely splnenia marketingovej akcie, vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry, atď. Doba spracovania: po dobu marketingovej akcie.

b) dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.):

1. daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom;

2. plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.

c) oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa:

1. účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený;

2. oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ďalej zasielanie obchodných oznámení (plošných ponúk a individuálnych ponúk) v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a v súlade s bodom 47 Nariadenia, ak Prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru a služieb Účastníkovi.

d) marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa:

1. plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;

2. prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky.

Článok III.
Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

1.Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom
a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.

2.Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.

3.Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.

4.Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.

5.Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie obchodných oznámení, zákazníckej podpory, vybavovanie reklamácií, registrácia nového zákazníka.

6.Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Článok IV.
Práva dotknutej osoby

1. Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:
a) požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;
b) na opravu poskytnutých Osobných údajov;
c) na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;
d) na obmedzenie spracovania Osobných údajov;
e) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;
f) právo na prenos osobných údajov na iného správcu;
g) právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
h) právo na odvolanie súhlasu.

2. Účastník môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť na adrese info@medmedical.sk alebo v prípade registrovaného zákazníka v zákazníckej sekcii na webových stránkach e-shopu.

3. V prípade, že by sa Účastník domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

a) požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu info@medmedical.sk

b) namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu info@medmedical.sk aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr.blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Účastníka. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Účastník právo obrátiť sa priamo na dozorný organ Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

4. Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte: info@medmedical.sk

Článok V.
Záverečné ustanovenia

1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.

2. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

3. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05. 2018.
Kontaktný email: info@medmedical.sk
Registračné číslo z Úradu na ochranu osobných údajov SR: 201422347


8. Záverečné ustanovenia

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynutiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynutiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke www.medmedical.sk.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na www.ec.europa.eu/consumers/odr. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Podmienky platné od 20.12.2019